Dokumendid

Dokumendid


Are Kooli põhimäärus
Are Kooli kodukord
Kodukorra lisa 1: meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Are koolis
Kodukorra lisa 2: õppetöö korraldus täieliku ja osalise distantsõppe perioodil
Are Kooli Suigu lasteaia kodukord
Are Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
Are Kooli Suigu lasteaia lahtioleku ajad
Are Kooli õppekava üldosa
Are Kooli töökorralduse reeglid
Are Kooli sisehindamise kord
Are Kooli ametijuhendid
Kooli astumise avaldus pdf
Kooli astumise avaldus Word
Are Kooli lasteaia kodukorra lisa 1 – lapse terviseseisundi hindamine
Are Kooli õppealajuhataja/õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord
Are Kooli arengukava aastateks 2020-2023
Are Kooli arengukava aastateks 2020-2023 kinnitamine
Are Kooli õpilasomavalitsuse põhimäärus
Kirjalike tööde vormistamise juhend
Soovitused esitluse loomiseks
Are Kooli palgakorralduse põhimõtted
Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord
Kooli hoolekogu moodustamise alused ja töökord
Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanema osalustasu kehtestamine
Koolitranspordiks isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamise tingimused ja kord
Lasteaeda vastuvõtmise avaldus Word
Hariduse ja kultuuri alased eeskirjad ja korrad
Are Kooli isikuandmete töötlemise tingimused
Suigu lasteaia filmimise ja pildistamise kord